novinky projekty urbanismus všechnyModernizace a dostavba areálu Fakultní nemocnice Trnava

24/01/2024

Návrh urbanistického řešení vychází z řešení dopravní obsluhy nového objektu nemocnice, z urbanistického kontextu okolní zástavby, z požadavků jednotlivých zdravotnických a nezdravotnických zařízení a jejich logické návaznosti v rámci monobloku, z požadavků územního plánu, ze známých limitů území a z požadavku na jednoduchou a přehlednou orientaci pacienta (klienta nemocnice) jak v prostoru areálu nemocnice, tak uvnitř monobloku.

Okolní zástavba podél Tamaškovičovy ulice je tvořena převážně výškovými bloky buď administrativní, nebo obytné funkce.
Bloky mají 5 – 8 podlaží. Další zástavba západním a jižním směrem výškově klesá, jedná se o obytnou zástavbu rodinných
domů. Oblast je od centra města oddělena železničním náspem, který je výraznou urbanistickou dělící linií.
Hlavní hmota nemocnice se skládá ze tří sedmipodlažních bloků (objemově, vlastní struktura je vysvětlena níže) se severojižní
orientací, které vyrůstají z dvoupodlažní základny, jež tyto bloky spojuje. Celý monoblok je propojen podzemním podlažím,
kterým prostupují častá atria a terénní úpravy. Uvnitř dvoupodlažní základny jsou navrženy jak ambulantní provozy klinik, tak
všechna “horká patra”, tj. diagnostické, urgentní, centrum denní chirurgie, operační sály, jednotky intenzivní péče atd. Ve
vyšších patrech, která jsou již tvořena jednotlivými bloky, jsou pak umístěna lůžková oddělení a v nejvyšších patrech
administrativní zázemí klinik. Nejvyšší 7. patro je využito pouze v západním bloku, v ostatních blocích se jedná o vnější prostor
skrytý za vysokou atikou, která zakrývá technické vybavení na střeše budov. Výška bloků dosahuje 32 m, což je výškový limit
daný územním plánem. Bloky jsou pro přehlednost pojmenovány X, Y, Z. V západním bloku X, v jižní polovině, jsou umístěna
všechna zařízení “matka-dítě”, tj. dětské oddělení, gynekologie, porodnice, novorozenecká JIP. V severní části bloku, která je
nejdále na okraji monobloku, jsou umístěny infekční provozy. Střední blok Y je blok chirurgických oborů a východní blok Z je
blok interních oborů.
Severojižní umístění bloků bylo zvoleno s ohledem na rovnoměrné oslunění prostor uvnitř bloků a na snížení nároků na chlazení
vnitřních prostor (jižní fasády jsou pouze plné štítové stěny).Hlavní vstup je umístěn uprostřed jižní fasády směrem do
Tamaškovičovy ulice. Na něj navazuje hlavní vstupní foyer s centrální recepcí. Samostatný vstup je navržen pro provoz matky s
dítětem, rovněž na jižní straně z atria mezi bloky X, Y. Samostatný boční vchod je z východní strany pro sanitní vozy a navazuje
na oddělení urgentního příjmu. Samostatný vstup je navržen v úrovni suterénu pro zásobování z prostoru zásobovacího dvora.
Dva boční vchody jsou umístěny na západní straně. Jeden je určen pro hemodialyzované pacienty a jeden – oddělený od
ostatních – je vstupem na infekční oddělení.
Mezi hlavní hmotou monobloku a ulicí Tamaškovičov se nachází hmota parkovacího domu.
Parkovací dům má celkem 7 nadzemních a 1 podzemní
podlaží.
Podzemní a prvních 5 nadzemních podlaží je určeno pro parkování. V posledních 2 nadzemních podlažích se nachází
administrativní část a sídlo fakultní
nemocnice.
Hlavní dopravní napojení nového areálu je navrženo z ulice Tamaškovičova.Toto řešení logicky navazuje na polohy vstupů do
monoblokového objektu.Napojení je navrženo z nejbližší přilehlé komunikace a je plně v souladu s územním plánem města
Trnava.Navíc dává možnost logického a přehledného rozdělení jednotlivých druhů dopravy obsluhující fakultní nemocnici.

další novinky