projekty urbanismus všechnyPark Malešovice – Hradec Králove

2013

V řešeném území A jsou navrženy dva samostatné objekty –  objekt retailu a objekt stadionu, jehož  nároží jsou doplněna konstrukčně nezávislými objekty hotelu, kanceláří, fitness a imaxu. V řešeném území B, které se nachází za řekou, jsou navržena tréningová hřiště se zázemím. Území A a B je propojeno pomocí lávky.

Podél řeky, v oblasti stávajícího biokoridoru, je navržena zelená parková plocha s volnočasovými aktivitami (pěší cesty, cyklostezka, in-line dráha).

Mezi stadionem a objektem retailu je navrženo veřejné prostranství se zelení. Do tohoto  prostoru jsou orientovány vstupy a nástupy na hlavní západní tribunu. Tato plocha se trojúhelníkově otevírá směrem od parku u řeky a ústí v  monumentální schodiště,  které vychází na plochu mezi  stadionem a retailem vedoucí směrem k podchodu k tenisovým kurtům a dalším sportovištím za  Gočárovým okruhem.

Návrh zcela respektuje územní plán a  výškovou hladinu definovanou regulativy. Území by si zasloužilo výškovou dominantu, např. v podobě věžového hotelového objektu v nároží. Toto řešení je ovšem podmíněno změnou závazných výškových regulativů.