Casua byla v roce 2018 recertifikovaná a získala certifikaci ISO 9001:2015


Vedení společnosti stanovuje politiku kvality, která je shodná s celkovou podnikatelskou politikou a kontextem společnosti CASUA, spol. s r.o.

Tato politika také poskytuje rámec pro definování cílů kvality. Hlavním východiskem politiky kvality je spokojený zákazník. Politika kvality je řízený dokument, odpovídá záměrům organizace, zahrnuje závazek vedení k plnění požadavků zákazníků a k osobní angažovanosti a aktivitě pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. Základem úspěchu politiky kvality je znalost jejich zásad každým pracovníkem i vnitřní ztotožnění se s jejími cíli. Tento předpoklad je důležitý pro řadové i vedoucí pracovníky, stejně tak je závazné dodržování následujících zásad:

 

  • každý je samostatně odpovědný za svůj výkon a jeho kvalitu;
  • každý dbá na dodržování stanovených směrnic a pokynů s cílem vyvarovat se chyb.

 


S touto politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti při vstupním školení a při periodických školeních ke QMS. V rámci přezkoumání systému managementu je přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti pro potřeby organizace.

 

1) Zákazník / trh

a) Vysoká orientace na potřeby zákazníků určuje naše jednání – trvalým kontaktem se zákazníkem musíme ověřovat jeho spokojenost a zjišťovat jeho požadavky, nebo ještě lépe jeho očekávání.
b) Ve středu našeho zájmu stojí zákazník – chceme být vždy spolehlivým partnerem.
c) Chceme, aby nás naši zákazníci vnímali jako progresivní a inovativní podnik.

 

2) Společnost / prostředí

a) Naší snahou je odpovědným přístupem snižovat negativní vliv naší činnosti a našich produktů na životní prostředí, zejména důsledným respektováním všeobecně závazných předpisů a nařízení.
b) Orientujeme se zejména na požadavky regionu na příslušnou oblast projekčních činností.

 

3) Spolupracovníci

a) Kvalita musí být snahou každého našeho pracovníka. Znamená to odvádět jen bezvadnou práci a totéž vyžadovat i od svých spolupracovníků.
b) Erudovanost musí být hlavní hodnotou našich zaměstnanců. Proto budeme zajišťovat jejich neustálé vzdělávání.
c) Naši pracovníci jsou přesvědčeni o významu kvality. Zvyšujeme neustále jejich odbornou kvalifikaci, podporujeme jejich pozitivní vztah ke kvalitě.
d) Kvalifikovaní a motivovaní spolupracovníci jsou potenciálem našeho podniku.

 

4) Dodavatelé

a) Dodavatele naší společnosti vedeme ke spoluzodpovědnosti – subdodavatel je náš partner, který se také podílí na kvalitě našich produktů.
b) Jistotu nám poskytují v první řadě již osvědčení dodavatelé. U nových dodavatelů jsme důslední při jejich výběru.

 

5) Organizace

a) Vedení společnosti se zaměřuje na zvyšování povědomí o kvalitě ve firmě, vytyčuje záměry a cíle ve vývoji kvality, seznamuje s nimi ostatní pracovníky, motivuje pracovníky ke kvalitě. Vedení společnosti se plně věnuje neustálému zdokonalování produktů a interních činností. Toto zaměření se bude odrážet v našich podnikatelských plánech a bude podporováno investicemi do potřebných zdrojů vzdělávání a rozvoje.
b) Zlepšováním systému řízení kvality ve společnosti je zabezpečeno, že všechny činnosti spojené s realizací produktů a jejich kvalitou jsou a nadále budou plánovány, řízeny a monitorovány.
c) Odstraněny musí být nejen chyby, ale i jejich příčiny. Dáváme přednost prevenci chyb před jejich odstraňováním.