Etický kodex
a politika kvality

Image

Etický kodex

Etický kodex společnosti CASUA, spol.s r.o.

CASUA, spol.s r.o. je společnost, která se zabývá projektovou činností, inženýringem a konzultační činností v oborech architektury, pozemních staveb, urbanismu a územního plánování. Provádí architektonické návrhy budov, výtvarné návrhy interiérů a design předmětů, které jsou součástí interiérů a vybavení budov.

Zákazníky má v sektoru státním i soukromém. Za dobu své existence si společnost vytvořila okruh klientů, kteří se na ni obracejí jako na svého spolehlivého partnera při řešení svých investičních záměrů.

Společnost si stanovila cíl patřit do okruhu úspěšných firem, schopných klientovi poskytnout službu od samého zárodku investičního záměru až po dokončení celého díla. Své klienty společnost má mezi developerskými, stavebními a inženýrskými společnostmi i mezi individuálními stavebníky a investory podnikajícími v jiných oborech činností, než je stavebnictví.

1. 1. 2007 se CASUA stala členem společenství Evropských architektů EQUATOR European Architects. V rámci toho společenství dochází ke vzájemné výměně poznatků o posledních architektonických trendech tak, aby bylo v rámci společenství dosahováno evropské kvality designu a architektonických návrhů.

V prosinci 2009 se společnost stala zakládajícím partnerem České rady pro šetrné budovy.

 

Záměrem společnosti je tvořit kvalitní služby, které mají vysokou odbornou a profesní úroveň, maximálně uspokojí očekávání zákazníků a zajišťují dlouhodobou prosperitu společnosti. Jinými slovy poskytovat dobrou architekturu na špičkové úrovni z hlediska odbornosti a kvality v souladu s udržením a zvýšením ekonomických podmínek poskytovaných služeb.

Vlastní autorská tvorba probíhá nejen na území České republiky, ale i dalších států.

 

Hlavní důvody pro vypracování etického kodexu:

 • Definovat základní principy fungování společnosti.
 • Určit standardy a hodnoty chování pro všechny zaměstnance a pracovníky společnosti včetně dodavatelů.
 • Eliminovat takové aktivity zaměstnanců a pracovníků společnosti, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno společnosti CASUA, zákazníků či dodavatelů.
 • Motivovat všechny zaměstnance k etickému chování.
 • Uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem svým zákazníkům s cílem naplnit jejich požadavky ve smyslu níže uvedených etických norem.

 

Etický kodex společnosti CASUA, spol.s r.o.:

 • definuje základní principy etiky podnikatelského a společenského jednání společnosti CASUA, a to jak na pracovišti, tak i směrem ven k partnerům, zákazníkům a dodavatelům,
 • je firemní dokument strategického významu závazný pro management i zaměstnance společnosti,
 • vytváří etický a zákonný rámec chování společnosti a jejích zaměstnanců,
 • je účinným nástrojem prevence protikorupčního a jiného protiprávního jednání, které se vztahuje k činnosti společnosti.

 

Cílem kodexu je rozvíjet ekonomicky zdravé a prosperující podnikání v souladu s právními předpisy, vnitřními normami společnosti a dobrými mravy s důrazem na eliminaci nebo maximální snížení rizika vzniku trestní odpovědnosti společnosti, a to při veškerém jednání statutárních orgánů, managementu, zaměstnanců i obchodních partnerů společnosti. Principy a požadavky uvedené v tomto kodexu musí dodržovat všichni zaměstnanci společnosti CASUA bez ohledu na jejich status či pracovní zařazení. Vztahují se i na zaměstnance na částečný úvazek, zaměstnance na dobu určitou či pracovníky, s nimiž má společnost uzavřenou dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti.

Každý zaměstnanec, který se dozví o porušení etického kodexu, má povinnost nahlásit tuto skutečnost přímému nadřízenému.

 

1) Zásada zodpovědnosti a ochrany dobrého jména

Společnost vykonává podnikatelskou činnost dovoleným způsobem a bez použití nelegálních prostředků. Ve všech oblastech podnikatelské činnosti společnost postupuje v souladu s právními předpisy, vnitřními normami, smluvními závazky, s respektem k morálním a etickým hodnotám a právům klientů a obchodních partnerů.

Společnost se chová tak, aby v rámci její činnosti nedocházelo k jednání, které napomáhá trestné činnosti. V oblasti rizik se společnost řídí politikou nulové tolerance. Snahou společnosti je vytvoření a udržení transparentního prostředí, v jehož rámci je možné trestněprávní rizika minimalizovat.

Společnost dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na ochranu životního prostředí a majetku společnosti nebo třetích osob.

Všichni zaměstnanci společnosti, včetně jejího vedení, jsou zodpovědní za svoje konání, rozhodnutí a zvolené postupy při práci. Jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, které obsahuje jejich práce, hlásí se k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Pracovní úkoly plní zaměstnanci v rozsahu svěřené pravomoci a v souladu s pracovní náplní.

Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu jejích zájmů a zavazuje se:

 • ochraňovat duševní vlastnictví, obchodní tajemství a všechny informace o zákaznících a jejich požadavcích a pracovní postupy, tzv. know-how společnosti,
 • dodržovat kvalitu a správnost poskytovaných služeb,
 • dodržovat smluvní závazky,
 • ochraňovat materiální bohatství firmy, stejně jako profesionalitu osob reprezentujících právnickou osobu.

 

2) Vztah k zaměstnancům

Společnost vytváří a i nadále bude vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Podporuje osobnostní růst zaměstnanců, jejich vzdělávání a používání nových technologií pro práci.

Všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, jsou založené na vzájemné důvěře umožňující bezbariérovou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích. Jakékoliv užití hrubých slov, osočovaní, ponižování, diskriminace, násilí, psychické či fyzické obtěžování je zakázáno.

Zaměstnanci zachovávají obchodní tajemství a respektují důvěrnost informací o svých obchodních partnerech i informací, které jim jsou v rámci jejich aktivit poskytnuty.

Společnost podporuje kulturní různorodost svých zaměstnanců, a proto se snaží předcházet diskriminaci.

Společnost netoleruje žádnou formu nucené, vynucené či dětské práce.

Základní předpoklady pro každého zaměstnance společnosti:

 • zodpovědnost a důvěra,
 • profesionalita a kvalifikovanost při řešení zadaných úloh,
 • loajalita ke společnosti a zákazníkovi,
 • kreativita a samostatnost při řešení úloh,
 • efektivnost a účinnost, tj. dělat správné věci správným způsobem.

 

3) Zásady obchodní činnosti

Cílem společnosti je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů zákazníků i spolupracujících partnerů. Společnost podniká na základě smluvních vztahů, které jsou sjednávány a uzavírány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními normami společnosti a dobrými mravy.

Společnost a všichni její zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu se zákonem, standardy obchodní činnosti společnosti, jednat se všemi zúčastněnými osobami poctivě, dodržovat závazné právní normy, zásady etického kodexu i všechna související vnitropodniková pravidla s cílem plnit závazky, chránit životní prostředí, dodržovat zásady ochrany zdraví při práci i efektivně hospodařit s prostředky společnosti.

Je zakázáno nabízet obchodním partnerům služby či jinou formu spolupráce, jež by byly v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti a dobrými mravy. Za nepřístupné je považováno také přijetí jakéhokoliv plnění od obchodních partnerů, které by mohlo ohrozit nestrannost nebo transparentnost jednání.

Společnost a všichni její zaměstnanci jsou povinni zachovávat obchodní tajemství a respektovat důvěrnost informací o obchodních partnerech a zakázkách.

Cílem společnosti je kvalitní, rychlá a dobře organizovaná práce pro klienta.

 

4) Politická angažovanost, poskytování darů, sponzoring

Společnost a její zaměstnanci při komunikaci s orgány veřejné moci postupují v souladu s právními předpisy a etickými zásadami poctivého obchodního styku. Společnost neposkytuje příspěvky ani nevydává žádná doporučení, přímo ani nepřímo ve prospěch politických stran, výborů nebo jednotlivých politiků. Zaměstnanci nesmí jménem společnosti CASUA poskytovat žádné politické příspěvky. Společnost poskytuje pouze takové dary a sponzoring, které nesměřují k narušení pravidel poctivé hospodářské soutěže.

 

5) Zásady chování v hospodářské soutěži a ve veřejné soutěži

V rámci hospodářské soutěže a účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku postupuje společnost a příslušní zaměstnanci vždy v souladu s obecně závaznými předpisy, vnitřními předpisy společnosti a dobrými mravy.

Společnost v rámci své účasti v hospodářské soutěži dodržuje pravidla poctivé obchodní soutěže. Společnost se neúčastní formálních ani neformálních dohod narušujících hospodářskou soutěž, ani jinak nezneužívá svého postavení na trhu. Nepřípustné je zejména jakékoliv porušení pravidel hospodářské soutěže, spočívající kupř. v podplácení, nebo v dohodě s konkurentem o ceně, rozdělení trhu nebo podání zdánlivé nabídky v zadávacím řízení, či jiné závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 248 trestního zákoníku). Společnost podává nabídky s pravdivými údaji.

Při účasti ve veřejné soutěži není dovoleno jakékoliv jednání s cílem získat přednost nebo výhodnější podmínky při získání veřejné zakázky nebo při veřejné soutěži (§ 256 trestního zákoníku – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky), a dále jednání, které sleduje zamezení či znevýhodnění účasti jiných soutěžitelů ve veřejné soutěži nebo na základě dohody s jiným soutěžitelem směřuje k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou cenu (§ 257 trestního zákoníku – pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži). Společnost považuje za nepřípustné rovněž jednání s ostatními soutěžiteli o citlivých informacích v rámci veřejné soutěže (ceny, náklady, kapacity) nebo předávání těchto informací neoprávněným osobám.

 

6) Vztah ke konkurenci

Společnost respektuje zákony regulující konkurenční vztahy. Ke konkurenci se chová čestně, v souladu s dobrými mravy soutěžení a v zájmu dobrého jména celého odvětví. Respektuje dobré jméno konkurence, přičemž se všemi konkurenty jedná jako s rovnocennými partnery. Při jakémkoliv kontaktu s konkurencí jsou zaměstnanci povinni postupovat s náležitou obezřetností tak, aby se předešlo porušování zákonů. Zaměstnanci společnosti nesmí především šířit informace o podílu společnosti na trhu, její podnikatelské strategii a jiných interních záležitostech a také se nesmí zapojovat do žádných aktivit, kterými by mohli porušit zákony ochraňující konkurenci. Při propagování nabízených služeb používá společnost pravdivé a komplexní informace, aby se klient mohl vždy rozhodnout na základě faktů.

 

7) Zásada práce s dokumenty

Společnost zdůrazňuje povinnost zaměstnanců dodržovat stanovené vnitřní postupy společnosti pro vedení zakázky, zejména povinnost vyhotovit a uchovávat veškeré písemné doklady (nabídky, smlouvy, objednávky, pokyny, protokoly, záznamy z jednání), ze kterých je patrný způsob realizace zakázky. Tyto postupy jsou definované v rámci dokumentace managementu kvality (ISO). Společnost se zavazuje výkon těchto činností soustavně kontrolovat a v případě identifikace možných rizik přijímat adekvátní interní opatření. V rámci certifikace ISO jsou prováděny pravidelné roční interní a externí audity společnosti. Konkrétní specifikace dokladů a jejich oběhu je uvedena v interních předpisech společnosti.

 

8) Zásada přijímání a nabízení darů

Dárky a propagační předměty mohou zaměstnanci předat partnerům a dodavatelům jen v případě, že nepřekračují normální vztahy zdvořilosti. Musí být symbolické hodnoty, jako jsou například drobné reklamní nebo reprezentační předměty či jiné symbolické dary, pokud jsou v souladu s pravidly etického podnikání.

Je zakázáno přímo či nepřímo přijímat dary významné hodnoty. Přijímání a nabízení peněžních darů je zakázáno bez výjimky.

Společnost netoleruje jakékoliv korupční jednání, zejména přijetí nebo požadování úplatku nebo jiných výhod za to, že zaměstnanec bude jednat v rozporu s pracovními povinnostmi, uzavřenou smlouvou, vnitřními předpisy, dobrými mravy či jinými povinnostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo dotazech ohledně vhodnosti přijetí daru mají zaměstnanci povinnost obrátit se s dotazem na svého přímého nadřízeného.

 

9) Zásada protikorupčního jednání

Společnost odmítá korupční jednání.

V rámci boje proti korupci společnost zakazuje jakékoliv poskytnutí nebo příslib platby, jiné věci či práva třetí osobě, například za účelem získání nebo udržení zakázek nebo ovlivnění úředního postupu.

 

10) Zásada přesných a úplných finančních záznamů

Společnost věrně a v plném rozsahu eviduje všechny finanční transakce a vede o nich přesné záznamy v účetnictví v souladu s právními předpisy.

Žádný ze zaměstnanců se nesmí chovat takovým způsobem, který by úmyslně či v důsledku opomenutí mohl vést k nepravdivým, nepřesným nebo zkresleným záznamům o hospodaření společnosti. Management společnosti se zavazuje zajistit, aby všechny transakce byly řádně a včas schváleny.

Společnost připravuje a zpracovává přesné záznamy pro externí daňovou a účetní společnost, která zajišťuje vyhotovení a podání daňového přiznání ke všem daňovým povinnostem, které se na ni vztahují, a to způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. Zpracovává účetní závěrku společnosti včas a pravdivě, tak aby jasně a srozumitelně informovala o finanční situaci a hospodářských výsledcích společnosti. Společnost důsledně kontroluje způsob vedení účetnictví a v rámci této činnosti vyvíjí úsilí o řádné a odpovědné provádění auditů a jiných kontrol hospodaření společnosti. Společnost řádně a včas plní svoje daňové povinnosti tak, aby se vyvarovala jakýchkoli jednání, která by mohla být považována za daňový únik.

 

11) Zásada ochrany a užívání majetku společnosti

Zaměstnanci dbají na ochranu hmotného i nehmotného majetku společnosti a jeho efektivní využívání. Každý zaměstnanec je povinen oznámit svému nadřízenému jakékoliv podezření na neoprávněné užívání nebo odcizení čehokoliv z majetku společnosti.

Povinnost zaměstnance chránit majetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva, zejména práva duševního vlastnictví, know-how, obchodní plány a strategie. Neoprávněné užití takovýchto informací a nehmotných aktiv je považováno za závažné porušení pracovních pravidel.

 

12) Zásada nepostižitelnosti

Společnost CASUA nebude podnikat žádné kroky proti zaměstnanci, který informoval o porušení etického kodexu. Toto ustanovení se netýká osob, které vznesou vědomě falešné obvinění či záměrně poskytnou chybné informace.

Etický kodex je k dispozici na vyžádání na e-mailu kontakt@casua.cz

Politika kvality

Vedení společnosti stanovuje politiku kvality, která je shodná s celkovou podnikatelskou politikou a kontextem společnosti CASUA, spol.s r.o.

 

Tato politika také poskytuje rámec pro definování cílů kvality. Hlavním východiskem politiky kvality je spokojený zákazník. Politika kvality je řízený dokument, odpovídá záměrům organizace, zahrnuje závazek vedení k plnění požadavků zákazníků a k osobní angažovanosti a aktivitě pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. Základem úspěchu politiky kvality je znalost jejích zásad každým pracovníkem i vnitřní ztotožnění se s jejími cíli. Tento předpoklad je důležitý pro řadové i vedoucí pracovníky a stejně tak je závazné dodržování následujících zásad:

 • každý je samostatně odpovědný za svůj výkon a jeho kvalitu;
 • každý dbá na dodržování stanovených směrnic a pokynů s cílem vyvarovat se chyb.

S touto politikou jsou všichni zaměstnanci společnosti seznámeni při vstupním školení a při periodických školeních ke QMS. V rámci přezkoumání systému managementu je přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti pro potřeby organizace.

 

1) Zákazník/trh

a) Vysoká orientace na potřeby zákazníků určuje naše jednání – trvalým kontaktem se zákazníkem musíme ověřovat jeho spokojenost a zjišťovat jeho požadavky, nebo ještě lépe jeho očekávání. b) Ve středu našeho zájmu stojí zákazník – chceme být vždy spolehlivým partnerem. c) Chceme, aby nás naši zákazníci vnímali jako progresivní a inovativní podnik.

 

2) Společnost/prostředí

a) Naší snahou je odpovědným přístupem snižovat negativní vliv naší činnosti a našich produktů na životní prostředí, zejména důsledným respektováním všeobecně závazných předpisů a nařízení. b) Orientujeme se zejména na požadavky regionu na příslušnou oblast projekčních činností.

 

3) Spolupracovníci

a) Kvalita musí být snahou každého našeho pracovníka. Znamená to odvádět jen bezvadnou práci a totéž vyžadovat i od svých spolupracovníků.

b) Erudovanost musí být hlavní hodnotou našich zaměstnanců. Proto budeme zajišťovat jejich neustálé vzdělávání.

c) Naši pracovníci jsou přesvědčeni o významu kvality. Neustále zvyšujeme jejich odbornou kvalifikaci, podporujeme jejich pozitivní vztah ke kvalitě.

d) Kvalifikovaní a motivovaní spolupracovníci jsou potenciálem našeho podniku.

 

4) Dodavatelé

a) Dodavatele naší společnosti vedeme ke spoluzodpovědnosti – subdodavatel je náš partner, který se také podílí na kvalitě našich produktů.

b) Jistotu nám poskytují v první řadě již osvědčení dodavatelé. Při výběru nových dodavatelů jsme důslední.

 

5) Organizace

a) Vedení společnosti se zaměřuje na zvyšování povědomí o kvalitě ve firmě, vytyčuje záměry a cíle ve vývoji kvality, seznamuje s nimi ostatní pracovníky a motivuje pracovníky ke kvalitě. Vedení společnosti se plně věnuje neustálému zdokonalování produktů a interních činností. Toto zaměření se bude odrážet v našich podnikatelských plánech a bude podporováno investicemi do potřebných zdrojů vzdělávání a rozvoje.

b) Zlepšováním systému řízení kvality ve společnosti je zabezpečeno, že všechny činnosti spojené s realizací produktů a jejich kvalitou jsou a nadále budou plánovány, řízeny a monitorovány.

c) Odstraněny musí být nejen chyby, ale i jejich příčiny. Dáváme přednost prevenci chyb před jejich odstraňováním.

 

Kontakt na pověřence GDPR

Ing. arch. Oleg Haman: oleg.haman@casua.cz

 

Naše projekty a výstavba jsou prováděny v souladu s požadavky EU Taxonomy:

 • Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
 • Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva
 • Deklarace mezinárodní organizace práce: právo nebýt vystaven nucené práci, svoboda sdružování, právo pracovníků organizovat se, právo na kolektivní vyjednávání, stejná odměna pro muže a ženy za práci stejné hodnoty, zákaz diskriminace v oblasti příležitostí
 • Mezinárodní listina lidských práv